اسکاتیش چینچلا بلو گلد

برچسب‌ها

اسکاتیش بلو گلد

بچه های ایوان
توضیحات نژاد

اسکاتیش بلو گلد از پدر گلد وارداتی و مادر اصیل بلو